Договір андеррайтингу

June 09, 2017

Відповідно до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1449 від 12.12.2006 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.07 р.за № 52/13319 ) договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду.

Предметом договору андеррайтингу є надання торговцем (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення цінних паперів емітента на первинному ринку за дорученням від імені та за рахунок цього емітента.

Договір андеррайтингу повинен містити:
 1. реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;
 2. кількість цінних паперів, що підлягають розміщенню андеррайтером, загальний обсяг емісії (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням ст. 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
 3. загальну номінальну вартість цінних паперів (частку консолідованого іпотечного боргу - для іпотечних сертифікатів участі, премію - для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню андеррайтером;
 4. інформацію щодо сторони, відповідальної за облік розміщення цінних паперів (ведення журналу обліку розміщення цінних паперів, інших документів);
 5. інформацію щодо надання емітентом андеррайтеру повноважень керуючого рахунком у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента щодо управління рахунком емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії);
 6. порядок та строки здійснення оплати за розміщені цінні папери (на рахунок емітента або на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента);
 7. порядок та строки повернення андеррайтером сплачених грошових коштів першим власникам у випадку прийняття рішення емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною, або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій (зазначається у випадку, якщо повернення сплачених грошових коштів першим власникам здійснюється із залученням андеррайтера через рахунок андеррайтера);
 8. права андеррайтера (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):
  • здійснювати купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;
  • установлювати за погодженням з емітентом ціну продажу цінних паперів відповідно до умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);
  • здійснювати продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані;
  • у разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною з подальшим перепродажем відповідно до взятих на себе зобов’язань;
  • укладати договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів;
 9. обов'язки андеррайтера:
  • здійснювати облік розміщення цінних паперів (облік заявок на придбання цінних паперів; облік осіб, що придбавають цінні папери; облік укладених договорів на придбання цінних паперів; облік документів, що підтверджують оплату цінних паперів (у випадку, якщо оплата за розміщені цінні папери здійснювалася на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів, є андеррайтер;
  • надавати розпорядження Центральному депозитарію на переказ розміщених цінних паперів на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах з метою зарахування цими депозитарними установами цінних паперів/прав на цінні папери на рахунки перших власників (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою біржею без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії);
  • формувати звіти емітенту про результати розміщення;
  • надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення цінних паперів, що передбачено договором андеррайтингу;
  • андеррайтер цінних паперів біржового інституту спільного інвестування зобов'язується забезпечувати придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення, забезпечувати продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів та/або пред'явлення до викупу цінних паперів такого інституту; підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі;
 10. права емітента: отримувати від андеррайтера в установлені договором андеррайтингу строки та терміни документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів;
 11. обов'язки емітента:
  • надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення цінних паперів відповідно до законодавства;
  • негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів (у випадках, передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених договором андеррайтингу;
  • надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента;
 12. розмір та порядок оплати послуг андеррайтера;
 13. строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку розміщення цінних паперів);
 14. місце укладення договорів на придбання (на фондовій біржі поза фондовою біржею);
 15. спосіб проведення розрахунків за договорами на придбання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);
 16. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана емітенту.

Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером емітенту консультацій щодо розміщення цінних паперів цього емітента.

Договори андеррайтингу, зміни або розірвання цих договорів укладаються (вчиняються) торговцем у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін і печаткою торговця та клієнта/контрагента (за наявності печатки).

Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між торговцем і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Номер договору, що укладається торговцем, повинен містити присвоєну ним літерну ознаку виду договору андеррайтингу, а саме:
 • договір андеррайтингу - «АА»;
 • договір на придбання - «АП»;
 • договір про спільну діяльність - «АС».

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.09.2012 № 1240 затверджено форму типового договору андеррайтингу.