Договір франчайзингу

June 06, 2017

Договір франчайзингу – це договір, згідно якого одна сторона (франчайзер) дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися своєю торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами на певних умовах.

Предметом угоди завжди є відчужувані майнові права. Специфіка предмета договору у відносинах франчайзингу зумовлює необхідність передання франчайзі не тільки самого права у формі ліцензії, а й практичної можливості користуватися ним. У більшості випадків для цього необхідно передати технічну документацію, робочі інструкції, постачати устаткування і матеріали, навчати франчайзі методам роботи, а потім надавати консультативну допомогу. Усі ці питання відображаються в договорі.

Також в договорі слід передбачати чи є право користування винятковим, на якій території поширюється, чи вправі франчайзі передавати таке право в субфранчайзинг.

В договорі зазначається порядок і спосіб використання франчайзі. Договором можуть встановлюватись квоти на використання франчайзі.

ТОбов’язками франчайзера за договором є: передача прав, які стосуються предмета договору; передача франчайзі необхідної документації, ноу-хау (рецептура, секрети виробництва, організаційний та комерційний досвід тощо); навчання франчайзі з питань організації і провадження бізнесу. При цьому франчайзер має право здійснювати контроль за методами використання системи франшизи. В цьому франчайзер є незалежним підприємцем.

Франчайзі веде підприємницьку діяльність на власний ризик, однак «під іменем франчайзера». При цьому франчайзі зобов’язаний: використовувати надане право у визначений договором спосіб; забезпечити відповідності якості вироблених ним на підставі договору товарів, робіт чи послуг, якості аналогічних робіт товарів і послуг, що виробляються чи надаються безпосередньо самим виробником; виконувати інструкції і розпорядження франчайзера, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, засобам і умовам використання комплексу виключних прав відносно того, як вони використовуються франчайзером, в тому числі вказівок відносно внутрішнього та зовнішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються користувачем при здійсненні наданих йому згідно з договором прав; надавати покупцям усіх додаткових послуг, на які могли б розраховувати споживачі безпосередньо у франчайзера; не розголошувати секрети виробництва франчайзера та іншої отриманої від нього інформації; інформувати покупців про франчайзинг.