Виправлення помилки у виконавчому документі

September 21, 2016

Кожна із сторін має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується цієї сторони – ч. 4 ст. 31 ЦПК України.

Питання, пов'язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий суд, який розглянув справу – ч. 1 ст. 368 ЦПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 369 ЦПК України виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

У виконавчому документі повинні бути зазначені:
  1. назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;
  2. дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
  3. повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;
  4. резолютивна частина рішення;
  5. дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;
  6. строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 369 ЦПК України суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі.

Відповідно до ч. 3 ст. 369 ЦПК України суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника. Однак неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. Таким чином, суд може розглянути заяву про виправлення помилки без наявності сторін в судовому засіданні, але зобов’язаний повідомити сторони ро дату, час і місце розгляду заяви про виправлення помилк у виконавчому листі.

За результатами розгляду заяви про виправлення описки суд виносить відповідну ухвалу – ч. 4 ст. 369 ЦПК України.

Використані джерела:
  • Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV;
  • ЗУ «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-XIV.