Помилування особи, засудженої за скоєння злочину

February 22, 2016

Помилування - це індивідуальне державно-владне веління у формі вибачення особи, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості. Помилування є актом глави держави, за яким певна особа повністю або частково звільняється від покарання, або до неї застосовується більш м'яке покарання.

Згідно з п.27 ч.1 ст.106 Конституції України помилування здійснює Президент України. Кримінальний кодекс України містить положення, знідно якого помилування є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст.44, 85) і покарання (ст. 87). Відповідно до до ч.1 ст.87 КК України помилування Президентом України здійснюється до індивідуально визначеної особи.

Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років (ч.2 ст.87 КК України). Цей акт не має нормативного характеру, оскільки він розрахований на разове застосування стосовно певного засудженого.

Порядок здійснення помилування встановлений Указом Президента України від 21 квітня 2015 року №223/2015, яким затверджено Положення про порядок здійснення помилування (надалі – Положення).

Відповідно до Положення помилування засуджених здійснюється у виді:
 • заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років;
 • повного або часткового звільнення від основного і додаткового покарань.
Право клопотати про помилування має особа, яка:
 • засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;
 • засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;
 • засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.

Клопотання про помилування може бути подано після набрання вироком законної сили, а у разі оскарження вироку в касаційному порядку - після прийняття рішення відповідним судом.

У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.

Особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів чи відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, можуть бути помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин.

Особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів, можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними строків, встановлених ч.3 ст.81 КК України.

Для визначення підстав та умов звільнення від відбуття покарання, слід враховувати Постанову Пленуму Верховного суду України N2 від 26.04.2002 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким».

Клопотання про помилування особою, засудженою судом України, яка відбуває покарання в Україні, або засудженою судом іноземної держави і переданою для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, подається через адміністрацію установи виконання покарань або іншого органу, що здійснює виконання кримінальних покарань. Адміністрація в установленому порядку невідкладно реєструє клопотання і протягом п’ятнадцяти днів з дня подання направляє його до Адміністрації Президента України разом із копіями вироку, ухвали і постанови суду, характеристикою про поведінку особи із викладеною письмово думкою адміністрації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також іншими документами і даними, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування та повідомлення заявника про результати такого розгляду здійснює Департамент з питань помилування Адміністрації Президента України (далі - Департамент).

Клопотання про помилування і підготовлені Департаментом матеріали попередньо розглядаються Комісією при Президентові України у питаннях помилування (далі - Комісія).

Пропозиції Комісії за результатами попереднього розгляду клопотань про помилування оформляються протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.

За результатами попереднього розгляду клопотань про помилування і матеріалів, підготовлених Департаментом, Комісія вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування.

Про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено, Комісія доповідає Президентові України.

Про помилування засудженого Президент України видає указ.

У разі відхилення Комісією клопотання про помилування засудженої особи повторне клопотання щодо неї за відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання.

Контроль за виконанням указів Президента України про помилування здійснює Департамент.

При підготовці та поданні клопотання про помилування слід дотримуватись вимог, що містяться в Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування, затвердженому Наказом Міністерства юстиції України від 28.09.2012 № 1439/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 р. за № 1667/21979) – надалі – Порядок).

Порядок містить вимоги щодо підготовки та оформлення матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування, а також організації виконання указів Президента України про помилування засуджених, форми анкети засудженого, характеристики на засудженого, наказ на виконання указу Президента України, та інші процесуальні форми документів.

Наслідком розгляду клопотання про помилування, в разі його задоволення, є звільнення від відбування покарання або пом‘якшення покарання.

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, для одержання помилування особи, засудженої за скоєння злочину, необхідно:
 1. Подати через адміністрацію установи виконання покарань або іншого органу, що здійснює виконання кримінальних покарань клопотання про помилування із додатками.
 2. Протягом п‘ятнадцяти днів з моменту реєстрації клопонання про помилування адміністрація установи виконання покарань або іншого органу, що здійснює виконання кримінальних покарань надсилає клопотання з доданими документами до Адміністрації Президента України.
 3. Департамент з питань помилування Адміністрації Президента України здійснює підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування та передає їх Комісії при Президентові України у питаннях помилування.
 4. Комісія при Президентові України у питаннях помилування попередньо розглядає клопотання про помилування та:
  • вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування;
  • про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено, Комісія доповідає Президентові України.
 5. Президент України видає указ про помилування.
 6. Департамент з питань помилування Адміністрації Президента України повідомляє особу про результати розгляду клопотання про помилування та здійснює контроль за виконанням відповідного указу.
 7. В разі відхилення клопотання про помилування, особа вправі повторно звернутись із відповідним клопотанням через рік із часу відхилення попереднього клопотання.
 8. В разі наявності додаткових або відмінних від раніше зазначених причин (обставин) в клопотанні про помилування, яке було відхилено, особа вправі подати повторне клопотання до закінчення встановленого строку повторного звернення про помилування.
Використані джерела:
 • Конституція України
 • Кримінальний кодекс України
 • Указ Президента України від 21.04.2015 року № 223/2015 «Про Положення про порядок здійснення помилування»
 • Указ Президента України від 14.07.2014 № 592/2014 «Про Питання Адміністрації Президента України»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 28.09.2012 №1439/5 «Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 р. за № 1667/21979)
 • Постанова Пленуму Верховного суду України N2 від 26.04.2002 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким»