Особливості відкриття аптеки в України іноземним суб’єктом господарювання

February 19, 2016

Особливості відкриття аптеки в Україні іноземним суб‘єктом господарювання полягають у легалізації діяльності такої юридичної особи на території України. Для цього необхідно зареєструвати на території Укрїни представництво юридичної особи. Це буде суб"єкт ЗЕД, що діятиме від імені іноземної компанії без статусу юридичної особи. Також потрібно буде стати на облік в подаковій, оскільки аптека, що буде відкиватися представництвом від імені юрособи буде господарюючим суб"єктом.

Ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено термін іноземних суб'єктів господарської діяльності - це суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України.

Для реєстрації представництва подаються такі документи (п. 2 Наказу МЗЕЗторг України від 18.01.96 р. за № 30 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні» - надалі – Інструкція № 30):
 1. Заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається в довільній формі, у якій необхідно зазначити:
  • найменування іноземного суб'єкта господарювання;
  • країну походження іноземного суб'єкта господарювання;
  • місцезнаходження іноземного суб'єкта господарювання;
  • номер телефону, телефаксу;
  • місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси);
  • якщо будуть філії - указати у яких містах;
  • кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві;
  • дату заснування іноземного суб'єкта господарювання;
  • організаційно-правову форму іноземного суб'єктагосподарювання;
  • кількість співробітників іноземного суб'єкта господарювання;
  • найменування банку із зазначенням номера рахунку;
  • сферу діяльності іноземного суб'єкта господарювання;
  • мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.
 2. Витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб'єкта господарської діяльності.
 3. Довідку з банку, у якому відкрито рахунок іноземного суб'єкта господарської діяльності.
 4. Доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано іноземного суб'єкта господарської діяльності.

Відповідно до п. 7 Інструкції № 30. У разі реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності заявнику видається Свідоцтво з відповідним номером.

Дані про реєстрацію представництв вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Міністерством.

У Реєстрі зазначаються: реєстраційний номер представництва, дата реєстрації, найменування та місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності, який реєструє представництво, місцезнаходження представництва, сфера діяльності іноземного суб'єкта господарювання та інші дані.

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації – п. 8 Інструкції № 30.

У Свідоцтві повинні бути вказані:
 • офіційне найменування іноземного суб'єкта господарської діяльності;
 • кількість іноземних громадян - службовців іноземного суб'єкта господарської діяльності, які є співробітниками представництва;
 • реєстраційний номер представництва;
 • місцезнаходження представництва та його філій.
Свідоцтво, видане Міністерством, є підставою для звернення:
 • до структурних підрозділів Департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ України;
 • до митних органів з метою тимчасового ввезення на територію України майна та устаткування, необхідних для службового користування;
 • відкриття поточних рахунків у банках України;
 • до інших органів державної влади за отриманням необхідних дозволів, передбачених законодавством України.

Відповідно до п.13 Інструкції № 30 у разі здійснення представництвом господарської діяльності на території України таке представництво повинно стати на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, установленому центральним податковим органом України, та набути статусу постійного представництва.

Керівник представництва діє на підставі доручення від іноземного суб'єкта господарської діяльності, засвідченого з дотриманням вимог пункту 3 Інструкції №30 та інших вимог, передбачених законодавством України ( а саме, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача).

Пунктом 4 Інструкції встановлено, що під час прийняття документів на реєстрацію Іноземному суб'єкту господарської діяльності, що бажає відкрити представництво без наміру здійснення господарської діяльності на території України, видається номер рахунку для сплати державного збору в розмірі 2500 доларів США.

Інших відомостей про збір за реєстрацію представництва, що здійснюватиме господарську діяльність Інструкцією не встановлено. Таким чином, п. 4 Інструкції може застосовуватись як аналогія закону щодо реєстрації представництва іноземного суб’єкту, що бажає здійснювати господарську діяльність на території України. Або ж, трактувати як відсутність такого збору за реєстрацію, оскільки прямо не встановлено. Даний юридичний висновок не містить завдання вивчення витратної частини відкриття аптеки в Україні, зазначене може бути окремим предметом вивчення питання.

Державна податкова служба України листом від 18.03.2013 за № 4198/6/18-3115 «Про реєстрацію представництва» надала таке роз‘яснення щодо легалізації діяльності іноземного господарюючого суб‘єкта.

Законодавством України визначено, що іноземна компанія або організація здійснює діяльність на території України через свій відокремлений підрозділ (представництво, філію, відділення), відкритий на території України. Частиною четвертою статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» передбачено, що представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом. Зокрема, реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики згідно зі статтею 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та представництва іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Взяття на облік за основним місцем обліку таких підрозділів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви.

У разі встановлення органом державної податкової служби за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.

Процедури взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби регламентуються Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі – Порядок).

Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, до початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V Порядку.

Зокрема, для взяття на облік представництво іноземної компанії або постійне представництво подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням:
 • заяву відповідної форми;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду ЄДРПОУ;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо.
 • для представництв – заява за ф. № 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів);
 • для постійних представництв нерезидентів – заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за ф. № 1-РПП – в разі, якщо не здійснюється господарська діяльність.

Отже, для відкриття аптеки іноземним суб‘єктом господарювання необхідно легалізувати діяльність такої особи щляхом реєстрації представництва (філії) на території України, взяття на облік в органі державної податкової служби, а також дотриматись вимог для відкриття та діяльності аптек в Україні (див статтю «Порядок відкриття аптеки в Україні»).

Використані джерела:
 • Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 № 959-XII
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV
 • Наказ МЗЕЗторг України від 18.01.96 р. за № 30 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні» (зареєстровано в Мінюсті України 24.01.96 р. за №34/1059)
 • Лист ДПС України від 18.03.13 р. за № 4198/6/18-3115 «Про реєстрацію предствництва»