Дострокове розірвання контракту, укладеного військовослужбовцем на проходженя служби в Збройних Стлах України

January 06, 2016

Відповідно до п. 8 розділу II Положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, затвердженого Указом Президента України від 07.11.2001 №1053/2001 (надалі – Положення) контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за затвердженим зразком у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує військову службу за контрактом, і посадовою особою Збройних Сил України, скріплюється гербовою печаткою військової частини, органу військового управління, установи, організації, військового навчального закладу і зберігається у кожної із сторін. Контракт є підставою для видання наказу по особовому складу про зарахування особи до Збройних Сил України і призначення її на посаду.

Відповідно до п. 63 Положення контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом,звільняються з військової служби:

 1. після закінчення строку контракту;
 2. за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  Відповідно до п.1 ч.1 ст.22 ЗУ «Про військовий обов‘язок і військову службу» граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років.

 3. за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військовоїслужби;
 4. у зв'язку зі скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
 5. через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 6. за службовою невідповідністю;
 7. у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
 8. у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
 9. у зв'язку із засудженням до позбавлення волі, обмеження волі за вироком суду, що набрав законної сили.

Підстави дострокового розірвання контракту через сімейні обставини.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413 «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу»

Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, та особи рядового і начальницького складу на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу через такі сімейні обставини та інші поважні причини:
 • виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (з ним) проживають, без батька (матері);
 • утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дочки, сина віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи або продовжує навчання (студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажисти вищого навчального закладу) і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);
 • укладення шлюбу військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу із громадянкою (громадянином) України, іноземцем або особою без громадянства, що постійно проживає за межами України;
 • хвороба військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю або особі рядового чи начальницького складу проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї, у разі відсутності можливості переміщення (переведення) до іншої місцевості;
 • необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;
 • наявність у військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу трьох і більше дітей;
 • неможливість призначення одного з військовослужбовців, осіб рядового чи начальницького складу, які перебувають у шлюбі, в межах одного населеного пункту (гарнізону) в разі переміщення (переведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби до іншого населеного пункту (гарнізону);
 • довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу

Відповідно до п. 66 Положення питання про розірвання контракту з підстави, передбаченої підпунктом "ж" пункту 63 цього Положення, може бути вирішено за згодою сторін, а в разі відсутності такої згоди - за рішенням спеціальних комісій, які утворюються в командуваннях видів Збройних Сил України, оперативних командуваннях, Міністерстві оборони України і Генеральному штабі Збройних Сил України.

В разі відмови від дострокового розірвання контракту, дія чи бездіяльність посадової особи/органу військової частини може бути оскаржена в адміністративному порядку.

Використані джерела:
 • Закон України «Про військовий обов‘язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII
 • Положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, затверджене Указом Президента України від 07.11.2001 № 1053/2001
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413 «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу»