Набуття та припинення громадянства України

December 16, 2015

Громадянство України - це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Документи якими регулюються питання громадянства України:
Підстави набуття громадянства України (ст.6 ЗУ "Про громадянство") :
 1. за народженням;
 2. за територіальним походженням;
 3. внаслідок прийняття до громадянства;
 4. внаслідок поновлення у громадянстві;
 5. внаслідок усиновлення;
 6. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя;
 7. внаслідок втановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 8. внаслідок перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 9. внаслідок встановлення факту батьківства чи материнства або визнання батьківства чи материнства;
 10. за іншими підставами, визначеними міжнародними договорами України;
Підстави припинення громадянства України (ст.17 ЗУ "Про громадянство") :
 1. внаслідок виходу з громадянства України;
 2. внаслідок втрати громадянства України;
 3. за підставами передбаченими міжнародними договорами України;

Рішення про прийняття до громадянства чи припинення громадянства України приймає Президент України.

До повноважень Президента України також належить визначення порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та викоання прийнятих рішень. А також Президент України затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства.

Органи, на які покладено функції з питань громадянства:
 • Комісія при Президентові України з питань громадянства;
 • Центральний огран виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства - Державна Міграційна Служба України;
 • Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України.

Комісія при Президентові України з питань громадянства

 1. розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;
 2. повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України;
 3. контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства. Президент України, вивчивши пропозиції Комісії при Президентові України з питань громадянства про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та про втрату громадянства України, видає відповідний указ, що встановлює, відповідно, прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України чи втрату громадянства України.

Державна міграційна служба України

 1. встановлює належність до громадянства України;
 2. приймає заяви разом із необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей, перевіряє правильність оформлення документів, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, з яких особа не приймається до громадянства України, наявність підстав для виходу з громадянства України і відсутність підстав, з яких не допускається вихід з громадянства України, надсилає заяв разом зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;
 3. здійснює підготовку подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилає їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;
 4. приймає рішення про оформлення набуття громадянства України особами з підстав, передбачених п. 1, 2, 4-10 ст.6 Закону України «Про громадянство» (за народженням; за територіальним походженням; внаслідок поновлення у громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України);
 5. скасувує в межах повноважень прийнятих рішень про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених ст. 21 Закону України «Про громадянство» (якщо особа набула громадянство України шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України);
 6. виконанує рішення Президента України з питань громадянства;
 7. видає особам, які набули громадянство України, паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, довідку про реєстрацію особи громадянином України;
 8. вилучає в осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та видає довідку про припинення громадянства України;
 9. веде облік осіб, які набули громадянство України, та осіб, які припинили громадянство України. Положення про Державну міграційну службу України затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360.

Взірці документів, що подаються до Державної міграційної служби України затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.08.2012 № 715 «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку»

Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України

Здійснюють такі ж повноваження, що й Державна міграційна сдужба України, стосовно осіб, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном, а також приймають рішення про оформлення набуття громадянства України за підставою, передбаченою п. 1 ст 6 ЗУ «Про громадянство», стосовно осіб, які народилися за межами України.

Таким чином, Державна міграційна служба України та Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України, відповідно, являються тими державними органами, до яких слід звертатися з питань з питань громадянства.

Взірці документів, що подаються до Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України затверджено наказом Міністерства закордонних справ України від 15.09.2006 N 185 «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України»