Які права сертифікат акцій надає його володільцю, власнику.

October 28, 2015

Перш ніж визначитись з обсягом прав володільця/власника сертифікату акцій, необхідно з‘ясувати правове значення «сертифікату акцій».

Відповідно до ч.1 ст. 6 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Відповідно до ч. 4 ст.6ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції. У разі існування акцій у документарній формі власникові акцій видається сертифікат акції (акцій). У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерноготовариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власникові за таким сертифікатом, ім'я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи – ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідно до ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про цінні папери і фондову біржу» Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером переходять до іншої особи у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент одержує у формі реєстру власників іменних цінних паперів. Перехід прав на іменні цінні папери і реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок у цінних паперах такого власника. Кожне акціонерне товариство повинно вести та зберігати повні записи про осіб, що є акціонерами, незалежно від того, чи випустила вона сертифікати акцій, чи випуск акцій був у безпаперовій формі.

Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про власників іменних цінних паперів та про операції, внаслідок яких виникає необхідність внесення змін до реєстру власників іменних пінних паперів.

Підставою для внесення змін до реєстру власників іменних пінних паперів документи, згідно з якими переходить право власності на відповідні іменні ціни; папери.

Документ, що підтверджує перехід права власності: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір обміну тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЗУ ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» до особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених законом або правочином. Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом. Як уже зазначалось, права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі у паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого цінного папера іншій особі - ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Слід зазначити, що в разі передачі Сертифікату акцій в порядку цесії до особи переходять лише права вимоги за такими цінними паперами, а не право власності на цінні папери.

Відповідно до ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером переходять до іншої особи у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент одержує у формі реєстру власників іменних цінних паперів. Перехід прав на іменні цінні папери і реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок у цінних паперах такого власника.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Акціонер приватного та публічного товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

Переважним правом акціонера визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі приватного розміщення товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій. Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Tаким чином, власник cертифікату акцій має право брати участь у загальних зборах та голосувати, отримувати прибуток (дивіденди) від діяльності товариства, розпоряджатися cертифікатом акцій зокрема, але не виключно шляхом продажу цінних паперів, їх обміну, дарування, відступлення права вимоги за cертифікатом акцій тощо, а також передавати їх у спадок. Володілець, цесіонарій cертифікату акцій має право вимагати виконання зобов’язання за цінним папером щодо сплати дивідендів.

Використані джерела:
  • Закон України « Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.
  • Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII
  • Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР
  • Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI
  • Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР
  • Закон України «Про депозитарну систему в Україні» від 06.07.2012 № 5178-VI
  • Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 N 1000 Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60