Виплати грошового забезпечення сім’ям полонених та/чи безвісно відсутнім військовослужбовців.

September 05, 2022

Перш за все, слід зазначити, що порядок виплати грошового забезпечення сім'ям полонених та/чи безвісно відсутнім військовослужбовців визначено ПОРЯДОК виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884.

В даній статті акцентується увага саме на цей нормативно-правовий акт, оскільки в ньому детально розписано алгоритм дій членам сім'ї військовослужбовця, що потрапив у полон чи вважається безвісно відсутнім.

Для початку потрібно розуміти, що під терміном “безвісно відсутній військовослужбовець” слід розуміти зниклого безвісти під час захисту Вітчизни військовослужбовця, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування, крім відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби.

  Виплата грошового забезпечення здійснюється таким членам сімей військовослужбовців:
 • дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним),
 • або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку),
 • а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців,
 • або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.
  До грошового забезпечення військовослужбовця включається:
 • посадовий оклад за останнім місцем служби,
 • окладу за військове звання,
 • надбавки за вислугу років,
 • інші щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характе
 • інші види гошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.
 • Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, членам сімей військовослужбовців.

Для цього члени сім'ї військовослужбовця повинні звернутися із заявою на ім'я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації), в списках якої числиться військвослужбовець, про виплату грошового забезпечення.

  До заяви додаються:
 1. копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
 2. довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
 3. копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
 4. копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
 5. копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Заява про виплату грошового забезпечення військовослужбовця, що потрапив у полон чи вважається безвісно відсутнім членам його сім'ї розглядається протягом 15 днів з дня подання документів.

  Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів командирів (начальників, керівників) військових частин (установ, організцій) членам сімей:
 • військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах, - до дня їх звільнення включно;
 • військовослужбовців, безвісно відсутніх, - до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.
 • Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, їх інтернування або звільнення, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (установи, організації).

Строки подання заяви.

  Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється у разі, коли заява про його виплату надійшла до військової частини (установи, організації):
 • до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах;
 • протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Відмова у виплаті грошового забезпечення

  Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) приймає рішення про відмову у виплаті у разі:

 • подання заяви особами, що не зазначені в пункті 7 цього Порядку;
 • подання не в повному обсязі документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку;
 • поданя заяви з порушенням строків, визначених абзацами шостим і сьомим пункту 6 цього Порядку;
 • з'ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини (установи, організації), місця служби або дезертирування.

Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв'язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено у судовому порядку.